มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น(CPR) และแนะนำการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

//มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น(CPR) และแนะนำการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น(CPR) และแนะนำการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น(CPR) และแนะนำการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และตัวแทนนักศึกษาผู้นำ(YoungLeader) ณ ห้องประชุมพุคยาภรณ์ 3-206 เวลา 13.30-15.00 น. เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

By | 2020-01-27T09:58:23+07:00 January 24th, 2020|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น(CPR) และแนะนำการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

About the Author: