ม.ศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดเวทีแลกเปลี่ยนนำเสนอความรู้และผลงานวิจัย ในงานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 The 5th Regional Conference on Graduate Research 2020Theme “Sustainable Business Growth, Challenges, Measures and Solutions in Global Scenario”

//ม.ศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดเวทีแลกเปลี่ยนนำเสนอความรู้และผลงานวิจัย ในงานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 The 5th Regional Conference on Graduate Research 2020Theme “Sustainable Business Growth, Challenges, Measures and Solutions in Global Scenario”

ม.ศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดเวทีแลกเปลี่ยนนำเสนอความรู้และผลงานวิจัย ในงานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 The 5th Regional Conference on Graduate Research 2020Theme “Sustainable Business Growth, Challenges, Measures and Solutions in Global Scenario”

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ได้เปิดเวที แลกเปลี่ยนนำเสนอความรู้ และผลงานวิจัย ในงานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 The 5th Regional Conference on Graduate Research 2020
Theme “Sustainable Business Growth, Challenges, Measures and Solutions in Global Scenario”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ประธานผู้จัดงาน กล่าวว่า

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ และ กลุ่มสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จึงกำหนดให้มีการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสู่สาธารณะ ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ด้านวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย

สำหรับการจัดงานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (GRADSPUCON2020) เป็นการประชุมที่มีคณะผู้จัดมาจากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับบทความวิจัยที่ส่งมาเพื่อขอรับการพิจารณาทุกบทความ จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงาน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ตรงสาขา เพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความก่อน โดยผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ (Double-blind peer review) สำหรับบทความที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม

โดยมีบทความและผลงานวัยที่เข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 113 บทความ 4 กลุ่มสาขาวิชา ที่เข้าร่วมนำเสนอ
1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) จำนวน 10 บทความ
2. กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ (Humanities, Social Sciences and Education) จำนวน 53 บทความ
3. กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (Business and Economics) จำนวน 43 บทความ
4. กลุ่มสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (Law Political Science and Public Administration) จำนวน 7 บทความ3

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก…

By | 2020-01-20T16:24:06+07:00 January 20th, 2020|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on ม.ศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดเวทีแลกเปลี่ยนนำเสนอความรู้และผลงานวิจัย ในงานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 The 5th Regional Conference on Graduate Research 2020Theme “Sustainable Business Growth, Challenges, Measures and Solutions in Global Scenario”

About the Author: