ม.ศรีปทุม ขอนแก่น พัฒนาบุคลิกภาพของคนรุ่นใหม่และการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ น้องๆ รร.นครขอนแก่น

//ม.ศรีปทุม ขอนแก่น พัฒนาบุคลิกภาพของคนรุ่นใหม่และการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ น้องๆ รร.นครขอนแก่น

ม.ศรีปทุม ขอนแก่น พัฒนาบุคลิกภาพของคนรุ่นใหม่และการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ น้องๆ รร.นครขอนแก่น

วันที่ 15 มกราคม 2563 คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ได้เข้าบริการวิชาการให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนครขอนแก่น ในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพของคนรุ่นใหม่และการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ ” โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆ อีกทั้งให้ความรู้เพิ่มเติมในด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้สื่อโซเชียลมิเดียเพื่อต่อยอดในการทำการตลาดออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ
ทั้งนี้ นักเรียนมีความสนใจ สนุกสนาน ใฝ่รู้และกระตือรือร้นในการเรียนรู้ในครั้งนี้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ทางคณะฯ ยังได้ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในสาขาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อสร้างโอกาสในการเข้ามาเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยของคนรุ่นใหม่ต่อไป
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#SMARTSBSSPUKK
#การบริหารและการจัดการสมัยใหม่
#การตลาดดิจิทัล
#SMARTSTUDENT

By | 2020-01-16T18:50:34+07:00 January 16th, 2020|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on ม.ศรีปทุม ขอนแก่น พัฒนาบุคลิกภาพของคนรุ่นใหม่และการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ น้องๆ รร.นครขอนแก่น

About the Author: