หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง กับ ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ TRIS Academy of Management, ทริส คอร์ปอเรชั่น บริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการบริการการประเมินผลการดำเนินการ (Performance Evaluation)

//หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง กับ ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ TRIS Academy of Management, ทริส คอร์ปอเรชั่น บริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการบริการการประเมินผลการดำเนินการ (Performance Evaluation)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง กับ ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ TRIS Academy of Management, ทริส คอร์ปอเรชั่น บริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการบริการการประเมินผลการดำเนินการ (Performance Evaluation)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง กับ ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ TRIS Academy of Management, ทริส คอร์ปอเรชั่น บริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการบริการการประเมินผลการดำเนินการ (Performance Evaluation) ซุึ่งพัฒนามาจากองค์ความรูปพื้นฐานของการจัดอันดับเครดิต โดยเป้าหมายในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้รับการเลือกตั้งจากกระทรวงการคลังให้เป็นผู้ประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในระบบประเมินผลของกระทรวงฯหลังจากนั้นก็ขยายสู่รัฐวิสาหกิจอื่นๆ นอกเหลือโครงการกระทรวงการคลัง จนในปี 2539 ก็ครอบคลุมถึงหน่วยงานราชการภายใต้ความรับผิดชอบของ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรียน (ก.พ.)

By | 2020-01-14T16:57:17+07:00 January 14th, 2020|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง กับ ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ TRIS Academy of Management, ทริส คอร์ปอเรชั่น บริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการบริการการประเมินผลการดำเนินการ (Performance Evaluation)

About the Author: