พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

//พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 12 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุมพุคยาภรณ์ 3-206 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

09.30 น. นักศึกษารหัส 62 ลงทะเบียน บริเวณหน้าห้องประชุมพุคยาภรณ์ 3-206
09.45 น. อธิบายลำดับพิธีการซ้อมเดิน
10.15 น. เวลานัดหมายที่ห้องรับรอง สำหรับคณาจารย์ และผู้บริหาร ผู้ร่วมพิธีการ ณ บริเวณห้อง 3 – 205
10.30 น. เริ่มต้นพิธีการไหว้ครู รวมทุกคณะ/วิทยาลัย นักศึกษารหัส 62 ตามลำดับพิธี ดังนี้
• เชิญคณาจารย์ และผู้บริหาร ผู้ร่วมพิธีการ เข้าสู่บริเวณพิธี
• ตัวแทนนักศึกษากล่าวรายงาน
• ประธานในพิธี รองอธิการบดี ผศ.ดร. จรรยา พุคยาภรณ์ จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย
• สรภัญญบูชา วันทาครู
• ผู้นำนักศึกษากล่าวคำบูชาครู
• เพลง พระคุณที่สาม สลับกับเพลง ไหว้ครู
• นักศึกษาตัวแทนสาขา ของคณะ/วิทยาลัย มอบพานดอกไม้ ธูปเทียน บูชาครู ในลำดับแรก
(ตัวแทน ชาย หรือ หญิง แต่งกายชุดนักศึกษาพิธีการ) และ นศ. 62 ที่ร่วมพิธีแต่ละแถว มอบกรวยดอกไม้ตามลำดับ
• ตัวแทนนักศึกษา นำที่ประชุม กล่าวคำปฏิญานตน
• ประธานในพิธี ผศ.ดร. จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทำพิธีเจิมหนังสือใหม่ และกล่าวให้โอวาสแก่นักศึกษา
• เสร็จพิธีการ ประธานในพิธี คณาจารย์ ผู้บริหารเดินออกจากห้องประชุมพิธีการ
11.30 น. แยกเข้าห้องพิธีการช่วงไหว้ครูคณะ/ วิทยาลัย สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี แบ่งออกเป็นห้องดังต่อไปนี้

• คณะบัญชี ห้อง 4-401
• คณะบริหารธุรกิจ ห้อง 4-402
• วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ห้อง 4-403
• วิทยาลัยท่องเที่ยวฯ ห้อง 3-206
• คณะนิติศาสตร์ ห้อง 4-307
• คณะนิเทศศาสตร์ ห้องสตูดิโอนิเทศฯ
• คณะเทคโนฯสารสนเทศ ห้อง 1 – 401
• คณะศิลปศาสตร์ ห้อง HOME@SPUKK


หมายเหตุ :

• กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
• การแต่งกายผู้บริหารและคณาจารย์สวมครุยแสดงวิทยฐานะ
• การแต่งกายนักศึกษาถูกระเบียบตามชุดพิธีการ โดยขอให้อยู่ในความรับผิดชอบของอาจารย์กิจการประจำคณะ
• เฉพาะนักศึกษา 62 ภาคปกติ เข้าร่วมพิธีในภาครวม
• นักศึกษาทุกชั้นปีในการร่วมกิจกรรมการไหว้ครูคณะ หรือวิทยาลัย

By | 2019-10-02T13:46:23+07:00 August 28th, 2019|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|Comments Off on พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

About the Author: