หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เรียนรู้ประเด็นปัญหาทางการบริหารจัดการองค์การสมัยใหม่

//หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เรียนรู้ประเด็นปัญหาทางการบริหารจัดการองค์การสมัยใหม่

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เรียนรู้ประเด็นปัญหาทางการบริหารจัดการองค์การสมัยใหม่

ดร.โชคชัย เอี่ยมฤทธิไกร ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจออนไลน์ บมจ.บีอีซี-เทโรเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ วิทยากรพิเศษ ในรายวิชา MGT650 สัมมนาประเด็นปัญหาทางการบริหารจัดการสมัยใหม่ (Seminar in Modern Organization Management Issues) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
ซึ่งได้ให้ความรู้ในการจัดการความขัดแย้งในองค์กร วิธีแก้ปัญหา โครงสร้าง จริยธรรมในองค์กร และยกตัวอย่างกรณีศึกษา บริษัท บีอีซี เทโรเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในธุรกิจบันเทิง เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจหลักการจัดการบริหารองค์กรในสมัยใหม่มากยิ่งขึ้น

By | 2019-07-19T09:38:06+07:00 July 19th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เรียนรู้ประเด็นปัญหาทางการบริหารจัดการองค์การสมัยใหม่

About the Author: