พิธีลงนาม mou กับวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

//พิธีลงนาม mou กับวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

พิธีลงนาม mou กับวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.เสน่น์ คำสมหมาย อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น และทีมผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนาม mou กับ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ โดยท่าน วิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยทีมบริหาร ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธ์ุ พร้อมทั้งได้ออกเยี่ยมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปริญญาตรี นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

By | 2019-07-11T10:44:05+07:00 July 11th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on พิธีลงนาม mou กับวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

About the Author: