อ.ตรัยรัตน์ ปลื้มปิติชัยกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ บทความวิชาการทางวารสารวิชาการ “รัฐสภาสาร” ฉบับที่ 2 มี.ค.-เม.ย.2562

//อ.ตรัยรัตน์ ปลื้มปิติชัยกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ บทความวิชาการทางวารสารวิชาการ “รัฐสภาสาร” ฉบับที่ 2 มี.ค.-เม.ย.2562

อ.ตรัยรัตน์ ปลื้มปิติชัยกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ บทความวิชาการทางวารสารวิชาการ “รัฐสภาสาร” ฉบับที่ 2 มี.ค.-เม.ย.2562

อาจารย์ ตรัยรัตน์ ปลื้มปิติชัยกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการ กับทางวารสารวิชาการ “รัฐสภาสาร” ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ.2562 บทความวิชาการเรื่อง “การสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน”

วารสารรัฐสภาสาร เป็นวารสารเพื่อเผยแพร่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อเสนอข่าวสารวิชาการในวงงานรัฐสภา และอื่นๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ

โดย วารสารวิชาการ “รัฐสภาสาร” ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ.2562  มีบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งหมด 7 เรื่องได้แก่

  1. ปัญหาการพิจารณาตราสารระหว่างประเทศที่เป็นสนธิสัญญาตามทางข้อปฏิบัติของไทย (เพชรณพัฒน์ ศรีวุทธิยประภา) หน้าที่ 9
  2. การค้นหาเจตนารมณ์ของกฎหมายจากเจตนารมณ์ของผู้บัญญัติกฎหมาย ( ปิยะนาถ รอดมุ้ย) หน้าที่ 33
  3. การสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ( ตรัยรัตน์ ปลื้มปิติชัยกุล )หน้าที่ 48
  4. การตรวจสอบความมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีของพนักงานอัยการตามรัฐธรรมนูญ : โดยสังเขป ( ปราญพงษ์ ติลภัทร ) หน้าที่ 65
  5. สวัสดิการสังคมของเด็กและเยาวชน : ความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงและโอกาส ( ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล ) หน้าที่ 99
  6. เอเชียอาคเนย์ : ความท้าทายและโอกาสในกรอบความร่วมมือในภูมิภาค ( ณัฐพัชร์ ศิริวัฒน์ ) หน้าที่ 116
  7. การรวมเยอรมนี : สาเหตุของสงครามฝรั่งเศส-ปรัสเซีย (อักษราภัค ชัยปะละ ) หน้าที่ 127

สามารถอ่านวารสารฉบับเต็มได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

คลิกเพื่ออ่านวารสาร

By | 2019-06-19T11:50:14+07:00 June 19th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on อ.ตรัยรัตน์ ปลื้มปิติชัยกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ บทความวิชาการทางวารสารวิชาการ “รัฐสภาสาร” ฉบับที่ 2 มี.ค.-เม.ย.2562

About the Author: