บรรยายพิเศษโดย ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

//บรรยายพิเศษโดย ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

บรรยายพิเศษโดย ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์
ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมและผู้พิพากษาศาลยุติธรรม
บรรยาย ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 ในรายวิชากฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ
แก่นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

By | 2019-04-04T18:18:37+07:00 March 20th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on บรรยายพิเศษโดย ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

About the Author: