ผอ.เชี่ยวชาญ จาก รร.แก่นนครวิทยาลัย และ รร.ขอนแก่นวิทยายน มาบรรยายพิเศษในหลักสูตรบริหารการศึกษา

//ผอ.เชี่ยวชาญ จาก รร.แก่นนครวิทยาลัย และ รร.ขอนแก่นวิทยายน มาบรรยายพิเศษในหลักสูตรบริหารการศึกษา

ผอ.เชี่ยวชาญ จาก รร.แก่นนครวิทยาลัย และ รร.ขอนแก่นวิทยายน มาบรรยายพิเศษในหลักสูตรบริหารการศึกษา

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับเกียรติ จาก ดร.วีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย และ ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน บรรยายพิเศษ รายวิชา EDA516 การบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา ในหัวข้อ
• วิสัยทัศน์การบริหารการศึกษา
• การกำหนดนโยบายและการวางแผนการศึกษา
• แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายทางการศึกษา
• การวิเคราะห์นโยบาย
• การกำหนดนโยบายบทบาทของหน่วยงานทางการศึกษาเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
• การสร้างวิสัยทัศน์
• การนำวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ
• บุคลิกภาพคุณลักษณะและสมรรถนะของผู้บริหาร
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#GraduateCollegeOfManagement
#สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ
#SripatumUniversityKhonkaen

By | 2019-04-04T17:23:12+07:00 February 18th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on ผอ.เชี่ยวชาญ จาก รร.แก่นนครวิทยาลัย และ รร.ขอนแก่นวิทยายน มาบรรยายพิเศษในหลักสูตรบริหารการศึกษา

About the Author: