ป.โท บริหารการศึกษา ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง กับผู้อำนวยการเชี่ยวชาญจาก รร.แก่นนครวิทยาลัย และ รร.ขอนแก่นวิทยายน

//ป.โท บริหารการศึกษา ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง กับผู้อำนวยการเชี่ยวชาญจาก รร.แก่นนครวิทยาลัย และ รร.ขอนแก่นวิทยายน

ป.โท บริหารการศึกษา ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง กับผู้อำนวยการเชี่ยวชาญจาก รร.แก่นนครวิทยาลัย และ รร.ขอนแก่นวิทยายน

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับเกียรติ จาก ดร.วีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย และ ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน บรรยายพิเศษ รายวิชา EDA516 การบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา ในหัวข้อ
• วิสัยทัศน์การบริหารการศึกษา
• การกำหนดนโยบายและการวางแผนการศึกษา
• แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายทางการศึกษา
• การวิเคราะห์นโยบาย
• การกำหนดนโยบายบทบาทของหน่วยงานทางการศึกษาเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
• การสร้างวิสัยทัศน์
• การนำวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ
• บุคลิกภาพคุณลักษณะและสมรรถนะของผู้บริหาร
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#GraduateCollegeOfManagement
#สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ
#SripatumUniversityKhonkaen

By | 2019-02-18T10:57:23+07:00 February 18th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on ป.โท บริหารการศึกษา ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง กับผู้อำนวยการเชี่ยวชาญจาก รร.แก่นนครวิทยาลัย และ รร.ขอนแก่นวิทยายน

About the Author: