มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เสนอผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ “การสื่อสารเพื่อการพัฒนา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพฯ

//อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เสนอผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ “การสื่อสารเพื่อการพัฒนา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพฯ

อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เสนอผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ “การสื่อสารเพื่อการพัฒนา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพฯ

SPUKK : อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เสนอผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ “การสื่อสารเพื่อการพัฒนา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพฯ

อ.สุเมธ สุวรรณเนตร หัวหน้างานศูนย์มีเดีย/อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ อีกทั้ง อ.รัฐธนันท์ ดอกคำฐิติพันธุ์ และอ.องอาจ หาญชนะวงษ์ หลักสูตรการออกแบบสื่อสารออนไลน์ คณะนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ “การสื่อสารเพื่อการพัฒนา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 3-4 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารตรีศร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ และเสวนาทางด้านนิเทศศาสตร์ร่วมกับคณาจารย์จากหลายสถาบัน เป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดี ในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

#SPUKK #นิเทศศาสตร์ #ศรีปทุม #ขอนแก่น #เสนอผลงานทางวิชาการ #เข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ #การสื่อสารเพื่อการพัฒนา #เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน #สุโขทัยธรรมาธิราช #กรุงเทพ

By | 2018-09-05T10:32:07+00:00 September 5th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เสนอผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ “การสื่อสารเพื่อการพัฒนา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพฯ

About the Author: