กิจกรรมสำหรับนักศึกษา และบุคลากร ประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2561

//กิจกรรมสำหรับนักศึกษา และบุคลากร ประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2561

กิจกรรมสำหรับนักศึกษา และบุคลากร ประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2561

สำนักงานสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น แจ้งกิจกรรมสำหรับนักศึกษา และบุคลากร ประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 61 ทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม / จิตอาสา ชุมชนสัมพันธ์ / กีฬา นันทนาการ / ศิลปวัฒนธรรม / วิชาการ เพื่อพัฒนานักศึกษา / พัฒนาผู้นำนักศึกษา และกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

อีกทั้ง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา ทุกคณะ / วิทยาลัย ประชุมพร้อมกัน เวลา 10.00 น. – 12.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ สำนักงานสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น (2-206) เพื่อส่งมอบงานและวางแผน การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แก่คณะกรรมการบริหารกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ต่อไป…

สอบถามเพิ่มเติม – สำนักงานสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา โทร.043-224-111 ต่อ 225

By | 2018-07-19T09:11:19+07:00 July 11th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on กิจกรรมสำหรับนักศึกษา และบุคลากร ประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2561

About the Author: