โครงการ “The Ultimate Success Creators”

//โครงการ “The Ultimate Success Creators”

โครงการ “The Ultimate Success Creators”

สำนักงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ขอเชิญ คณาจารย์ ทุกท่าน เข้าร่วมอบรมฯ โครงการ “The Ultimate Success Creators”

โดยในภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2560 นี้ พบกับ โครงการ “The Ultimate Success Creators ” เพื่อพัฒนาศักยภาพ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ที่ทันยุคทันสมัย สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังแสดงใน E-Poster นี้

By | 2018-05-22T15:59:28+07:00 May 22nd, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on โครงการ “The Ultimate Success Creators”

About the Author: