มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

โครงการ “The Ultimate Success Creators”

//โครงการ “The Ultimate Success Creators”

โครงการ “The Ultimate Success Creators”

สำนักงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ขอเชิญ คณาจารย์ ทุกท่าน เข้าร่วมอบรมฯ โครงการ “The Ultimate Success Creators”

โดยในภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2560 นี้ พบกับ โครงการ “The Ultimate Success Creators ” เพื่อพัฒนาศักยภาพ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ที่ทันยุคทันสมัย สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังแสดงใน E-Poster นี้

By | 2018-05-22T15:59:28+00:00 May 22nd, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on โครงการ “The Ultimate Success Creators”

About the Author: