มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

คณะบัญชี จัดโครงการ “มาตรฐานรายงานทางการเงินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สำหรับกิจการไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ) : TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน”

//คณะบัญชี จัดโครงการ “มาตรฐานรายงานทางการเงินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สำหรับกิจการไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ) : TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน”

คณะบัญชี จัดโครงการ “มาตรฐานรายงานทางการเงินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สำหรับกิจการไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ) : TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน”

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 คณะบัญชี มหาวิทาลัยศรีปทุม ขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาความรู้เรื่อง “มาตรฐานรายงานทางการเงินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สำหรับกิจการไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ) : TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน”

โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ท่าน ดร.ทตมัล แสงสว่าง ผู้สอบบัญชีภาษีอากร และผู้บริหารสำนักงานบัญชีไทย ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านการบัญชีและภาษีอากร จากสำนักงานบัญชีไทย จ.ขอนแก่น มาบรรยายในหัวข้อดังกล่าวข้างต้น

ด้วยร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีแล้ว และอยู่ระหว่างการประกาศใช้โดยมาตรฐานฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับ IFRS for SMEs Amendment 2015 และจะนำมาใช้กับกิจการในประเทศไทยในปีพ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานทางการเงินต่างๆ และยังช่วยให้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติมากยิ่งขึ้น

#เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
#บัญชีศรีปทุมขอนแก่น 4.0
#บัญชีศรีปทุมขอนแก่น
#บัญชีดิจิทัล
#spukkacc
#บัญชีนัมเบอร์วัน

By | 2018-03-21T02:48:36+00:00 March 21st, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|0 Comments

About the Author: