มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์การท่องเที่ยว และการโรงแรม 4 อัตรา

//ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์การท่องเที่ยว และการโรงแรม 4 อัตรา

ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์การท่องเที่ยว และการโรงแรม 4 อัตรา

รับสมัครงาน

 • ตำแหน่ง :  อาจารย์สาขาการจัดการโรงแรม

 • อัตรา :  2
 • เงินเดือน :  ตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย
 • เพศ : ไม่จำกัด
 • อายุ :
 • การศึกษา : 
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกไม่ต่ำกว่า 3.25
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือโท สาขาวิชาการจัดการโรงแรม หรือ สาขาการบริการ
 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโรงแรม หรือ สาขาการบริการ ที่เกี่ยวข้อง
 • คุณสมบัติทั่วไป
 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับอุดมศึกษา
 3. มีผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา
 4. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้
 5. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีมได้ดี และชอบดูแลให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
 • ตำแหน่ง :  อาจารย์สาขาการจัดการท่องเที่ยว

 • อัตรา :  2
 • เงินเดือน :  ตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย
 • เพศ : ไม่จำกัด
 • อายุ :
 • การศึกษา : 
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 และ มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือโท สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว หรือ สาขาการบริการ
 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว หรือ สาขาการบริการ ที่เกี่ยวข้อง
 • คุณสมบัติทั่วไป
 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับอุดมศึกษา
 3. มีผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา
 4. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้
 5. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีมได้ดี และชอบดูแลให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

เอกสารและหลักฐานการสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of records) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ
 6. ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

(ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก)

การสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ได้ที่ แผนกบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ที่อยู่ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องแผนกบุคคล ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 043-224-119 ต่อ 204 e-mail : pimpimukk.ja@spu.ac.th

By | 2018-02-12T11:29:00+00:00 February 12th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|0 Comments

About the Author: