มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

SPUKK : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

//SPUKK : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

SPUKK : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ใน เวลา 15.22 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามสถาบันว่า “ศรีปทุม” มีความหมายว่า “เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัว” อีกทั้งมีพระเมตตา ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดป้ายนาม “ศรีปทุม” และในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 1 , รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 โอกาสนี้ ประทานถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่เยาวชนผู้ชนะเลิศการประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ในหัวข้อ “พระราชกรณียกิจของสมเด็จย่า” ประทานเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งการประกวดในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกทางด้านศิลปะอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จากนั้น ทรงเปิดนิทรรศการ “รำลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี พระผู้พระราชทานนามมหาวิทยาลัยศรีปทุม” จัดแสดงพระสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ในพระราชอิริยบถต่างๆ ซึ่งเป็นผลงานภาพวาดของเยาวชนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดดังกล่าว

นอกจากนี้ มีการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอน ณ วิทยาเขตขอนแก่น ในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ซึ่งเป็นความสำเร็จในการฝึกให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ รองรับการขยายตัวของธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2513 ปัจจุบันมี 3 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร , วิทยาเขตชลบุรี และวิทยาเขตขอนแก่น เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ”

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ
ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ
แหล่งที่มา : สำนักข่าว

By | 2017-11-05T11:22:19+00:00 November 4th, 2017|Categories: NEWS & ACTIVITIES|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment