หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

/หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2020-01-29T23:25:23+07:00

Untitled Document

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 

รู้จักหลักสูตร

          หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาให้เป็น “ผู้บริหารมืออาชีพ” ที่มีความรู้รอบและรู้ลึกในหลักการบริหารการศึกษา มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และสามารถใช้ทักษะการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษา มีภาวะผู้นำที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในการสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม มีวิสัยทัศน์ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถประยุกต์ใช้การวิจัยในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่นของสาขา
      1. ได้รับการรับรองจากคุรุสภา (ใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา)
      2. เรียนกับวิทยากรระดับชาติและนานาชาติ และผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา
      3. ดูแลโดยคณาจารย์มืออาชีพ
      4. ผลิตดุษฎีบัณฑิต นักวิชาการ และนักวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารการศึกษา
      5. ผลิตดุษฎีเป็น “ผู้บริหารมืออาชีพ” ที่สามารถ วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
      6. สร้างคุณเป็นนักบริหารการศึกษา ที่พร้อมก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเทคโนโลยีการบริหารจัดการและการปฏิรูปการศึกษา
      7. สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษาโดยการเรียนรู้ผ่าน Case Study
      8. เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพด้วยการเรียนกับผู้บริหาร จากองค์กรที่มีชื่อเสียง
      9. มีการศึกษาดูงานต่างประเทศ

ระยะเวลาในการศึกษา
     เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.30 น. ใช้เวลาในการศึกษา 3 ปี โดยแบ่งเป็น 9 ภาคการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

  • โครงสร้างหลักสูตร

     แบ่งเป็น 2 แผน คือ

               แบบ 1.1 เป็นการเรียนแบบทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จวุฒิปริญญาโท ต้องทำวิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต

               แบบ 2.1 เป็นการเรียน รายวิชาและทำวิทยานิพนธ์

     ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จวุฒิปริญญาโท ต้องทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา 24 หน่วยกิต รายละเอียดในแต่ละแผนการศึกษา มีดังนี้

โครงสร้างหลักสูตร แบบ 1.1 แบบ 2.1
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน - ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ - 18
หมวดวิชาเลือก - 6
วิทยานิพนธ์ 60 36
รวม 60 60
>

หมายเหตุ: *วิชาเสริมพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต สำหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาโทที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติให้เรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานเพิ่มเติมจะต้องลงทะเบียนเรียนและมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าระดับ S (Satisfactory)

  • รายวิชาที่เปิดสอน

               หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Remedial Course) (ไม่นับหน่วยกิต)

               หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
EDA601

หลักและระบบการบริหารการศึกษาไทย

(Principle and Foundation of Thai Educational Administration)
ไม่นับหน่วยกิต
EDA602

หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา

(Curriculum Teaching Educational Measurement and Evaluation)
ไม่นับหน่วยกิต
EDA711

การบริหารการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ 

(Comparative Educational Administration)
3 (3-0-9)
EDA715

สัมมนาวิจัยทางการบริหารการศึกษา       

(Research Seminar in Educational Administration)                                           
3 (3-0-9)
EDA716

ฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา

(Practices in Administration of Educational Institutions and Education) 
3 (3-0-9)
EDA717

ผู้นำทางการบริหารการศึกษายุคใหม่

(Leader in Modern Educational Administration) 
3 (3-0-9)
EDA718

การวิจัยเพื่อนักบริหารการศึกษา  

(Research Methodology for Educational Administrators)
3 (3-0-9)
EDA719

สถิติขั้นสูงสำหรับนักบริหารการศึกษา

(Advanced Statistics for Educational Administrators) 
3 (3-0-9)
EDA722

แนวโน้มและทิศทางการบริหารการศึกษา

(Treands and Direction for Educational Administration)
3 (3-0-9)

 

               หมวดวิชาเลือก (Elective Course)

               สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน แบบ 2.1 ให้เลือกเรียน 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BUS702

ทฤษฎีการจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ขั้นสูงและแนวคิดเชิงปฏิบัติ  

(Advanced Theories of Strategic Marketing Management)
ไม่นับหน่วยกิต
BUS705

ทฤษฎีองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับองค์การที่แสวงหากำไรและไม่แสวงหากำไร และแนวคิดเชิงปฏิบัติ

(Organization Theories and Human Resource Management for Profit and Non-Profit Organization and Practice)
ไม่นับหน่วยกิต
EDA731

การพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่สากล

(Organizational Quality Development to Internationalization)        
3 (3-0-9)
EDA732

นวัตกรรมการบริหารการศึกษา

(Inovations in Educational Administration)
3 (3-0-9)
EDA733

การพัฒนาศูนย์เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

(Development of Participatory Learning Center)
3 (3-0-9)
EDA734

การบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

(Educational Administration towards Sustainable Development )
3 (3-0-9)

 

               อื่นๆ (Others)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
QEE700

การสอบวัดคุณสมบัติข้อเขียน      

(Written Qualifying  Examination)
ไม่นับหน่วยกิต
QEE701

การสอบวัดคุณสมบัติปากเปล่า    

(Oral Qualifying Examination)
ไม่นับหน่วยกิต
EDA898

วิทยานิพนธ์

(Thesis)
60 หน่วยกิต
EDA899

วิทยานิพนธ์

(Thesis)
36 หน่วยกิต

  • แผนการศึกษา
แบบ 1.1 แบบ 2.1
ชื่อวิชา หน่วยกิต ชื่อวิชา หน่วยกิต
 

 

วิชาเสริมพื้นฐาน
EDA601 หลักและระบบการบริหารการศึกษาไทย

EDA 602 หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
QEE700 การสอบวัดคุณสมบัติข้อเขียน

QEE701 การสอบวัดคุณสมบัติปากเปล่า

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

EDA717 ผู้นำทางการบริหารการศึกษายุคใหม่
EDA718 การวิจัยเพื่อนักบริหารการศึกษา

3(3-0-9)

3(3-0-9)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

EDA898 วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
EDA711 การบริหารการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ

EDA719 สถิติขั้นสูงสำหรับนักบริหารการศึกษา

3 (3-0-9)

3 (3-0-9)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

EDA898 วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
EDA722 แนวโน้มและทิศทางการบริหารการศึกษา
EDA716 ฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา

EDA XXX วิชาเลือก

3 (3-0-9)

3 (90ชั่วโมง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

EDA898 วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

EDA715 สัมมนาวิจัยทางการบริหารการศึกษา
EDAXXX วิชาเลือก

3 (3-0-9)

3 (3-0-9)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

EDA898 วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

QEE700 การสอบวัดคุณสมบัติข้อเขียน

QEE701 การสอบวัดคุณสมบัติปากเปล่า

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

EDA898 วิทยานิพนธ์

9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

EDA899 วิทยานิพนธ์

12

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

EDA898 วิทยานิพนธ์

9

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

EDA899 วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

EDA898 วิทยานิพนธ์

9

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

DA899 วิทยานิพนธ์

12

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

EDA898 วิทยานิพนธ์

9

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

EDA899 วิทยานิพนธ์

6

 

จบนี้มีงานทำ
          หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
          We Create Professionals by Professionals สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ


           มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตสู่สายงานอาชีพ อาทิ

                    - ผู้บริหารสถานศึกษา

                     - ผู้บริหารการศึกษา

                    - นักบริหาร (หน่วยงานภาครัฐและเอกชน)

                    - นักวิชาการด้านการบริหารการศึกษา

                    - นักวิจัยด้านการบริหารการศึกษา

                    - อาจารย์มหาวิทยาลัย หรืออาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 

           หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาให้เป็น “ผู้บริหารมืออาชีพ” ที่มีความรู้รอบและรู้ลึกในหลักการบริหารการศึกษา มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และสามารถใช้ทักษะการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษา มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา นักวิชาการบริหารการศึกษา และนักวิจัยที่มีคุณลักษณะ ดังนี้

                    1. มีความเป็นผู้นำ และมีความรู้ในหลักการบริหารการศึกษาที่สอดคล้องกับกรอบของการปฏิรูปการบริหารศึกษาในปัจจุบัน ตลอดจนมีประสบการณ์ในการนำความรู้ด้านการบริหารการศึกษาไปปรับใช้ในการทำงาน

                    2. มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีทักษะในการจัดการความรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ในเชิงลึกในระดับประเทศและนานาชาติ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด

                    3. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ในการบริหารจัดการการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

                    4. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพผู้บริหาร และสามารถใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการจนทำให้องค์กรมีผลดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน

                    5. มีความรู้และทักษะในการทำวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา การสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมทางด้านการบริหารการศึกษา ตลอดจนสามารถนำผลการวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและหน่วยงานที่รับผิดชอบได้