ผู้บริหาร

/ผู้บริหาร
ผู้บริหาร 2019-09-17T15:24:37+07:00

อธิการบดี
ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ เปิดสอนในระดับอุดมศึกษามาจวบจนปัจจุบันเป็นเวลากว่า 45 ปี มีบัณฑิตที่จบการศึกษาไปรับใช้สังคมและประเทศชาติในแขนงวิชาต่าง

รองอธิการบดี
ผศ. ดร. จรรยา พุคยาภรณ์

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก: Psy.D. (East-West Psychology)Arcadia University., U.S.A .
ปริญญาโท: MBA (Management Information)University of Houston, USA
ปริญญาตรี: น.บ. (นิติศาสตร์)มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โทร 043-224119

ผู้อำนวยการสำนักงานสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา/รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาศิลปการแสดงและผู้ช่วยคณบดี
อาจารย์สมเจตน์ ยามาเจริญ

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท :ศศ.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี : ศป.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โทร 043-224119 ต่อ 212

ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ
อาจารย์ชลธิดา รักยุทธ์

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท : MBA. มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
ปริญญาตรี : ศศ.บ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

โทร 043-224119 ต่อ 229

หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ภาณุวัฒน์ สนธิวังตึก

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท : คอ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
M.B.A. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปริญญาตรี : บธ.บ. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โทร 043-224119 ต่อ 228

รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว /สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
อาจารย์ณัฐกานต์ เพ็งหาพันธ์

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท : บธ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี : บธ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทร 043-224119 ต่อ 218

หัวหน้าหมวดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์พรรณภา ส่งแสงแก้ว

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี : ศศ.บ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร 043-224119

หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี

คุณชุลีกร เทียมทัน

โทร 043-224119 ต่อ 223