มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

/ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 2017-11-17T13:27:39+00:00

ปรัชญา : “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ”
ปณิธาน : “ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม”
วิสัยทัศน์ : เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ แหล่งสร้างมืออาชีพ มีความโดดเด่นด้านวิชาการ เทคโนโลยีและความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ :

  1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและสังคม
  2. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
  3. บริการวิชาการที่สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้แก่เศรษฐกิจและสังคม
  4. ปลูกฝังการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
  5. บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและยึดหลักธรรมมาภิบาล

เอกลักษณ์ (Uniqueness) มหาวิทยาลัยที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และเปี่ยมด้วยพลัง (Dynamic University)

อัตลักษณ์ (Character) “ความเป็นมืออาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม” (บัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม จนเป็นที่ยอมรับของสังคม)

รูปดอกบัว

สีฟ้า สีชมพู