มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2018-01-03T10:45:07+00:00

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มุ่งเน้นการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ (Startup)และการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ (Business Intelligence)รวมไปถึงระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) สำหรับการวางแผนการบริหารธุรกิจสำหรับองค์กรต่างประเทศ

  • พัฒนางานธุรกิจแบบมืออาชีพ
  • วิชาการและประสบการณ์ที่ตอบสนองภาคธุรกิจ
  • การเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและขยายโอกาสทางการศึกษา
  • การจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Business Computer)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A (Business Computer)

คณาจารย์

สมัครเรียน