มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

คณะบริหารธุรกิจ 2017-11-21T10:05:31+00:00

.

สาขาวิชาการจัดการ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำธุรกิจ Digital marketing เพื่อเป็นการปูพื้นฐานธุรกิจและการทำงานจริงมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย ครอบคลุมทุกศาสตร์ในการทำธุรกิจ ตั้งแต่การนำเครื่องมือทางการตลาดมาใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ เทคนิคการเขียนแผนธุรกิจให้น่าสนใจการบริหารการเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การสร้างรายได้ด้วย Digital Marketing ปลูกฝัง DNA ให้เป็นนักบริหารที่มีความคิดสร้างสรรค์ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกเรียนรู้ ประสบการณ์การบริหารงานจริงจากนักบริหารมืออาชีพ พร้อมฝึกทักษะการเป็นนักบริหารจากห้องปฏิบัติการธุรกิจจำลองเพื่อเรียนรู้การนำกลยุทธ์มาพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

  • สร้างนักบริหารมืออาชีพ
  • มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย
  • ครอบคลุมทุกศาสตร์ในการทำธุรกิจ

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (การจัดการ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Management)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Management)

แผนการเรียน

สมัครเรียน