มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

คณะนิเทศศาสตร์ 2017-11-21T10:05:49+00:00

รู้จักหลักสูตร

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง กับอาจารย์มืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ในสายวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและ วิทยุโทรทัศน์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการเป็น ผู้ประกาศ จากการอบรม ระดับต้น กลาง สูง ให้สามารถ สอบได้ใบผปู้ระกาศ เพื่อใช้การประกอบอาชพีในสายงาน นิเทศศาสตร์

  • เน้นทักษะปฏิบัติ
  • สร้างนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพ
  • พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากล

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : นิเทศศาสตรบัณฑิต (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Communication Arts (Broadcasting)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Com.Arts (Broadcasting)

แผนการเรียน

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

เน้นการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติด้วยสื่ออุปกรณ์การเรียนและสถานเรียนที่มีมาตรฐานทันสมัย 2. เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานมีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพทั้งงานเบื้องหน้าและงานเบื้องหลัง 3. เรียน 360 องศาด้านการแสดง ตั้งแต่พื้นฐานศิลปะการแสดง การร้องเพลง และการเต้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 4.มุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพในสายงานอาชีพนักออกแบบการแสดงรวมถึงบริบทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  • เรียนจบได้ภายใน 3 ปี ครึ่ง
  • ผลักดันเข้าวงการก่อนจบ การศึกษา

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศป.บ. (ศิลปะการแสดง)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Fine and Applied Arts (Performing Arts)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.F.A. (Performing Art)

แผนการเรียน

สมัครเรียน