ข่าวทั้งหมด

/ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด 2018-01-17T21:40:41+07:00
1701, 2022

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 61 ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565

By | January 17th, 2022|Categories: NEWS & ACTIVITIES, ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ|Comments Off on ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 61 ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [...]

301, 2022

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 61 ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2565

By | January 3rd, 2022|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 61 ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [...]

2512, 2021

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2564 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

By | December 25th, 2021|Categories: Hot News, NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2564 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

ปก.มศป.ขก.แนวทางการจัดการเรียนการสอน 2-2564

2212, 2021

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2565

By | December 22nd, 2021|Categories: NEWS & ACTIVITIES, ข่าวการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย|Comments Off on รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Facebook : โท - เอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น [...]

2012, 2021

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เรื่องการรับสมัครและสอบคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(ป.บัณฑิต) ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ประจําปีการศึกษา 2564

By | December 20th, 2021|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เรื่องการรับสมัครและสอบคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(ป.บัณฑิต) ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ประจําปีการศึกษา 2564

รายละเอียดหลักสูตร  http://www.khonkaen.spu.ac.th/spu/grad-dip/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โท - เอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ผู้ประสานงานหลักสูตร [...]

2911, 2021

นางสาวรัตนภรณ์ วุฒิเชาว์ (น้องเหมยลี่) นักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรมและไมซ์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน “ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องานต้อนรับส่วนหน้า” ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพการจัดการโรงแรมและธุรกิจบริการ สไตล์ New Normal (รูปแบบ Online Virtual)

By | November 29th, 2021|Categories: NEWS & ACTIVITIES, ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย|Comments Off on นางสาวรัตนภรณ์ วุฒิเชาว์ (น้องเหมยลี่) นักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรมและไมซ์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน “ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องานต้อนรับส่วนหน้า” ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพการจัดการโรงแรมและธุรกิจบริการ สไตล์ New Normal (รูปแบบ Online Virtual)

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับนางสาวรัตนภรณ์ วุฒิเชาว์ (น้องเหมยลี่) นักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรมและไมซ์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม [...]

2711, 2021

ผนึกกำลังบูรณาการข้ามศาสตร์ คณะบัญชีและวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้ง3 วิทยาเขต จัดทำ โครงการศึกษาดูงานในรูปแบบออนไลน์ เรื่องการบูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพในประสบการณ์จริงในยุคดิจิทัล ณ ด่านศุลกากรหนองคาย

By | November 27th, 2021|Categories: NEWS & ACTIVITIES, ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย|Comments Off on ผนึกกำลังบูรณาการข้ามศาสตร์ คณะบัญชีและวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้ง3 วิทยาเขต จัดทำ โครงการศึกษาดูงานในรูปแบบออนไลน์ เรื่องการบูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพในประสบการณ์จริงในยุคดิจิทัล ณ ด่านศุลกากรหนองคาย

ผนึกกำลังบูรณาการข้ามศาสตร์ คณะบัญชีและวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้ง3 วิทยาเขต จัดทำ โครงการศึกษาดูงานในรูปแบบออนไลน์ เรื่องการบูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพในประสบการณ์จริงในยุคดิจิทัล ณ ด่านศุลกากรหนองคาย [...]

2611, 2021

คู่มือการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

By | November 26th, 2021|Categories: Hot News, NEWS & ACTIVITIES, ข่าวการศึกษา, ไม่มีหมวดหมู่|Comments Off on คู่มือการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คู่มือการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หรือ facebook สำนักงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น [...]

1611, 2021

นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน ฝึกทักษะการบริการบนเครื่องบินและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ในรายวิชา ALT223 ปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับอุตสาหกรรมการบิน #

เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงด้านธุรกิจการบินBy | November 16th, 2021|Categories: Hot News, NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน ฝึกทักษะการบริการบนเครื่องบินและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ในรายวิชา ALT223 ปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับอุตสาหกรรมการบิน #

เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงด้านธุรกิจการบินนักศึกษาธุรกิจการบิน (วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับการฝึกทักษะการบริการบนเครื่องบินและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ในรายวิชา ALT223 ปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับอุตสาหกรรมการบิน เรียนกับตัวจริง [...]

811, 2021

SCHOOL IDOL SPU@KK เปิดรับสมัคร เจ๊ดัน ป๋าดันแนะนำไอดอลประจำโรงเรียนเพียงส่งรูปภาพ ปังๆ พร้อมบรรยายแคปชั่นบ่งบอกตัวตนของ SCHOOL IDOL ทีมที่ชนะรับไปเลย รางวัลสูงสุด 3,000 บาท

By | November 8th, 2021|Categories: NEWS & ACTIVITIES, SCHOOL IDOL|Comments Off on SCHOOL IDOL SPU@KK เปิดรับสมัคร เจ๊ดัน ป๋าดันแนะนำไอดอลประจำโรงเรียนเพียงส่งรูปภาพ ปังๆ พร้อมบรรยายแคปชั่นบ่งบอกตัวตนของ SCHOOL IDOL ทีมที่ชนะรับไปเลย รางวัลสูงสุด 3,000 บาท

การรับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด • สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ - 25 พฤศจิกายน 2564 [...]