ปริญญาตรี

BUSINESS_Logistic_580x326

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30หน่วยกิต
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9หน่วยกิต
กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร12หน่วยกิต
กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์9หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน93หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน51หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกบังคับ30หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกเลือกหรือวิชาเอกเลือและสหกิจศึกษา12หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี12หน่วยกิต
รวม135หน่วยกิต

รายละเอียด

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน

หมวดวิชาเลือกเสรี