คณะนิติศาสตร์

LAW_580x326

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30หน่วยกิต
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์14หน่วยกิต
กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร10หน่วยกิต
กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์6หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน110หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพบังคับ92หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพเลือก18หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต
รวม146หน่วยกิต

รายละเอียด

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน

หมวดวิชาเลือกเสรี