มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร.
: 043221000 , 043224111 , 0925374411,00,22,33
แฟกซ์
: 0 4322 1000
อีเมล์
: songkran.ch@spu.ac.th