งานสหกิจศึกษา

111

ความรู้สหกิจศึกษา

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา ขอให้นักศึกษาเข้าเรียนในระบบ e-Learning
ในรายวิชา Cooperative Education

 

คลิกลิงค์เพื่อเข้าสู่บทเรียน รายวิชา Cooperative Education
http://elearning.spu.ac.th/course/view.php?id=24030

Log in ด้วยรหัสเดียวกับ การเข้า e-mail ของนักศึกษา
เช่น ชื่อผู้ใช้: 550021455 รหัสผ่าน: 12345678

วิธีเข้าบทเรียน

1. เลือก Enroll me ด้านซ้ายมือ กด Yes

2. ให้นักศึกษาศึกษาบทเรียนและทำแบบทดสอบ
3. ทำข้อสอบทุกข้อ เมื่อทำเสร็จแล้วทุกข้อ ให้ส่งที่ Submit all and finish

หน่วยงานสหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา ( Co-operative Education )


 

สหกิจศึกษา คือ

 • สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการอย่างเป็นระบบ ด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา และการปฏิบัติงานของนักศึกษาเสมือนพนักงานคนหนึ่งของสถานประกอบการ สหกิจศึกษาจึงเป็นระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน (Work Integrated Learning) รูปแบบการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาจึงมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการสลับกับการเรียนทฤษฎีในห้องเรียนก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาและออกไปประกอบวิชาชีพ เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาด้านการพัฒนาอาชีพ (Career Development) เสริมทักษะประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงาน (Employability) และเสริมคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ นอกจากนั้นสหกิจศึกษายังถือเป็นกลไกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการอีกด้วย

 

ข้อมูลเกี่ยวกับงานสหกิจศึกษา

 • คู่มือสหกิจศึกษา
 • ขั้นตอนการดำเนินการสหกิจศึกษา
 •  

  ลักษณะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

   1. นักศึกษาปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการ โดยมีพนักงานที่ปรึกษาทำหน้าที่ให้คำแนะนำและดูแลตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

   2. นักศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอนด้วยงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ ซึ่งตรงตามสาขาวิชาที่ได้ศึกษามา

   3. นักศึกษาปฏิบัติงานเต็มเวลา (Full Time) ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (16 สัปดาห์) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด

   

  คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา

  1. ควรมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป

  2. เรียนรายวิชาบังคับตามที่กำหนด

  3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะ

  4. สามารถพัฒนาตนเองได้

  5. มีบุคลิกภาพสอดคล้องกับงานที่ต้องทำในสถานประกอบการ

   

  ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการเข้าร่วมสหกิจศึกษา

  1. ได้ประสบการณ์วิชาชีพตรงตามสาขาวิชา

  2. ได้เรียนรู้สังคมการทำงาน และการทำงานร่วมกับทีมงาน

  3. ค้นพบตนเองและเข้าใจศักยภาพความต้องการของตนเองในสายงานวิชาชีพ

  4. เกิดการพัฒนาตนเอง และมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น

  5. เกิดทักษะการสื่อสาร การประสานงาน และการรายงานข้อมูล

  6. มีผลการเรียนหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีขึ้น

  7. เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพและความพร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีที่สำเร็จการศึกษา

  8. มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนสำเร็จการศึกษา

  9. ได้รับค่าตอบแทนขณะศึกษา
   

     ประโยชน์ที่สถานประกอบการได้รับ

   1. มีนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานตลอดปี

   2. พนักงานประจำมีเวลามากขึ้นในการปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นหรือสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าให้กับองค์กร

   3. เป็นช่องทางการสรรหาบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำ

   4. มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา

   5. เกิดภาพพจน์ที่ดีด้านการส่งเสริมการศึกษา

     ประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้รับ

   1. เกิดความร่วมมือทางวิชาการและความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการ

   2. ได้ข้อมูลย้อนกลับสำหรับปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน

   3. ช่วยให้สถานศึกษาเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน


  << ดาวน์โหลด แบบฟอร์มสหกิจศึกษา >>


   

  แบบฟอร์มและเอกสารสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
   ชื่อเอกสาร (FM)  รายละเอียดเอกสาร
     FM สก.-01   ใบสมัครเข้าร่วมสหกิจฯ ขอนแก่น
     FM สก.-02   แบบตอบรับเข้าร่วมสหกิจศึกษา
     FM สก.-03   แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
     FM สก.-04   แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาขอนแก่น
     FM สก.-06   แบบแจ้งยืนยันการนิเทศสหกิจศึกษา
     FM สก.-09   แบบสอบถามของนักศึกษา
  แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
     FM สก.-10   แบบสำรวจความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
     Download   โครงการสหกิจศึกษา ม.ศรีปทุมขอนแก่น
     Download   แบบฟอร์มสำหรับส่งประกวดโครงงานสหกิจศึกษา
     Download   รูปแบบการเขียนรายงาน
     Download   หนังสือยินยอมเผยแพร่โครงงานสหกิจ
  แบบฟอร์มสำหรับสถานประกอบการ
     Download   ตัวอย่างจดหมายสมัครงาน
     Download   แบบคำร้องขอจม.สมัครงาน
     Download   แบบประเมินการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
     Download   หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานหรือการปฏิบัติงาน