คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2021-03-04T15:15:03+07:00

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี (Undergraduate degree)

  • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (ภาคปกติ, ภาควันอาทิตย์)
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ต่อเนื่อง ปวส. (ภาคปกติ, ภาควันอาทิตย์)
  • เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ต่อเนื่อง ปวส. (ภาคปกติ, ภาควันอาทิตย์)

Untitled Document
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ชื่อหลักสูตร
      ภาษาไทย         :        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
      ภาษาอังกฤษ     :        Bachelor of Science Program in Multimedia Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
      ชื่อเต็มภาษาไทย         :         วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)
      ชื่อย่อภาษาไทย          :         วท.บ. (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)
      ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ    :         Bachelor of Science (Multimedia Technology)
      ชื่อย่อภาษาอังกฤษ      :         B.S. (Multimedia Technology)   

รู้จักหลักสูตร
          หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียจัดทำขึ้นตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่มุ่งเน้นผลการเรียนรู้ (Learning outcomes) เน้นเนื้อหาเทคโนโลยีมัลติมีเดียเป็นหลัก โครงสร้างของหลักสูตรประกอบด้วยวิชาพื้นฐานที่สำคัญทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิชาแกนทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียที่เน้นความเชี่ยวชาญทางด้านมัลติมีเดีย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมัลติมีเดียที่ดีพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ การประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ทั้งยังสามารถติดตามความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียในสังคมปัจจุบันและอนาคตได้ จึงมั่นใจว่าหลักสูตรนี้สามารถเตรียมบัณฑิตให้ออกไปประกอบอาชีพทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียได้เป็นอย่างดี

ระยะเวลาในการศึกษา
          หลักสูตรผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้เวลาในการศึกษา 3 ปี 6 เดือน โดยแบ่งเป็น 10 ภาคการศึกษา
          หลักสูตรต่อเนือง ปวส. ใช้เวลาในการศึกษา 2 ปี โดยแบ่งเป็น 6 ภาคการศึกษา

ระยะเวลาในการศึกษา
          ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-พฤหัสบดี (เวลา 09.00 – 16.30 น.)
          ภาควันอาทิตย์ เรียนวันอาทิตย์วันเดียว (เวลา 09.00 – 20.30 น.)

โครงสร้างหลักสูตร
          หลักสูตรผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต
          หลักสูตรต่อเนือง ปวส. ตลอดหลักสูตร 74 หน่วยกิต

ทำงานอะไรดี ?
           - นักออกแบบและพัฒนาสื่อด้วยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
           - นักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเกม
           - นักวิชาการเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
           - นักออกแบบงานมัลติมีเดียเพื่องานสร้างสรรค์ภาพยนตร์มัลติมีเดียแอนิเมชัน นักออกแบบเกม
           - นักพัฒนา Mobile Application สำหรับงานทางธุรกิจ
           - เจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้าและปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
           - นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

จุดเด่น

เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการบุคลากรด้านไอทีของประเทศ ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ อุตสาหกรรมดิจิทัล
เป็นหลักสูตรที่เน้นพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

Smiley face

ทำงานอะไรดี ?

- ผู้วิเคราะห์กระบวนการธุรกิจ
- ผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
- ผู้ออกแบบวิเคราะห์และการจัดการระบบฐานข้อมูล
- ผู้ประสานงานในโครงการระบบสารสนเทศต่าง ๆ
- ผู้ประกอบธุรกิจหรือนักลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 


วิธีสมัครเรียน
      1.สมัครออนไลน์  http://www.khonkaen.spu.ac.th/spu.register/
      2. สมัครด้วยตนเอง โดยเดินทางเข้ามาติดต่อที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

ศูนย์รับสมัครนักศึกษา
      1.มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 หรือ โทร.043-224111 ต่อ 228
      3. Facebook : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น


สมัครเรียน