คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2021-01-25T21:53:21+07:00
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี (Undergraduate degree)

  • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (ภาคปกติ, ภาควันอาทิตย์)
  • เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ต่อเนื่อง ปวส. (ภาคปกติ, ภาควันอาทิตย์)สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

"ออกแบบกราฟิกสวยๆ
สร้างแอนิเมชั่น "

จุดเด่น

"ออกแบบสื่อด้านมัลติมีเดียให้โดน ! "

- หลักสูตรมีเนื้อหาและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ตรงตามมาตรฐาน
- เน้นการพัฒนาแนวความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบงานกราฟิก
- เน้นการผลิตภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวโมเดล 2 มิติ และ 3 มิติ

Smiley face

ทำงานอะไรดี ?

- นักออกแบบและพัฒนาสื่อด้วยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
- นักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเกม
- นักวิชาการเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
- นักออกแบบงานมัลติมีเดียเพื่องานสร้างสรรค์ภาพยนตร์มัลติมีเดียแอนิเมชัน นักออกแบบเกม
- นักพัฒนา Mobile Application สำหรับงานทางธุรกิจ
- เจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้าและปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
- นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

จุดเด่น

เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการบุคลากรด้านไอทีของประเทศ ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ อุตสาหกรรมดิจิทัล
เป็นหลักสูตรที่เน้นพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

Smiley face

ทำงานอะไรดี ?

- ผู้วิเคราะห์กระบวนการธุรกิจ
- ผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
- ผู้ออกแบบวิเคราะห์และการจัดการระบบฐานข้อมูล
- ผู้ประสานงานในโครงการระบบสารสนเทศต่าง ๆ
- ผู้ประกอบธุรกิจหรือนักลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 


สมัครเรียน