news

ผลงานโดดเด่น

SPUKK : ดร.สายันต์ ผาน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันภาพวาดเยาวชนระดับ ม.ปลาย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)พระผู้พระราชทานนาม “ศรีปทุม”

23 มิ.ย. 2560

S__3522761

S__3522767

S__3522772
S__10756099

    SPUKK :ประกวดวาดภาพชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  • เนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปีแห่งการก่อตั้ง ม.ศรีปทุม วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560
  • จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ตามดำริของ ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ ท่านรองอธิการบดี ม.ศรีปทุม ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 130 คน จาก 30 โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขัน ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วไล ณ ป้อมเพชร ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อ.สมเจตน์ ยามาเจริญ ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เป็นประธานจัดงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ นักเรียนนักศึกษาจำนวนมาก ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

    มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น มหาวิทยาลัยชั้นนำของคนรุ่นใหม่
    #SPU #SPUKK #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง