news

ประชาสัมพันธ์

SPUKK : เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่นได้จัดงาน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Tech Startup Club (SPUKK)

23 มิ.ย. 2560

25600622_๑๗๐๖๒๒_0009

    Tech Startup Club “สำหรับนักธุรกิจยุค ไทยแลน์ 4.0 ”

  • ได้รับเงินสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี ดร.มีแสน แก่นชูวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย
    อ.ภาณุวัฒน์ สนธิวังตึก และอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการและวิทยากร ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ลีเกิลไดรฟ์ จำกัด
    มาให้ความรู้และจัดกิจกรรม Workshop ให้แก่นักศึกษาเพื่อบ่มเพาะในการเตรียมพร้อมก่อนมุ่งสู่ถนนแห่งธุรกิจ Startup ในอนาคต