news

ประชาสัมพันธ์

SPUKK : คณะอนุกรรมการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพร่วมกันรับฟังและให้คำแนะนำการนำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

20 พ.ค. 2560

  • โดยมีนักศึกษาจาก สาขาบัญชี, สาขาการจัดการ, สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, หลักสูตรนิติศาสตร์ และสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์