news

ประชาสัมพันธ์

SPUKK : อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา) มอบของที่ระลึกให้แก่ ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น

20 พ.ค. 2560

S__25026569

  • ในโอกาสรับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยท้าทายไทย 1 ใน 3 ท่าน จาก ม.มหิดล ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ซึ่งเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงท่านเดียวโครงการนี้เป็นโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายรัฐบาลตามระเบียบวาระแห่งชาติ ปี 2560 เพื่อยกระดับรายได้เศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี จำนวน 9 โครงการ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) งบประมาณทั้งสิ้น 2,720,840 บาท

    เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนท่องเที่ยวที่ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น