news

ประชาสัมพันธ์

SPUKK : ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัย การท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เป็นประธานในงานปัจฉิมนิเทศฯ ณ โรงแรม AVANI จ.ขอนแก่น ในชื่องาน “Luxury Party Red Carpet”

13 พ.ค. 2560

S__24830143

  • และเลี้ยงแสดงความยินดีเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตรุ่นแรกของสาขา (รุ่นที่ 1 ศิลปศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ม.ศรีปทุม ขอนแก่น)โดยมี คณาจารย์วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น

    เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนท่องเที่ยวที่ ม.ศรีปทุม
    ต้องเรียนท่องเที่ยวที่ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น

    #SPUKK #วิทยาลัยการท่องเที่ยวศรีปทุม