news

ประชาสัมพันธ์

SPUKK : นักศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนำรายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา

13 พ.ค. 2560

S__24814081

    SPUKK : วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 3-206

  • “ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ ผู้ช่วยคณบดีฯ” >>> พร้อมด้วย อ.ภาณุวัฒน์ สนธิวังตึก ประธานสหกิจศึกษา อ.ณัฐกานต์ เพ็งหาพันธ์ หัวหน้าสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และคณาจารย์วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เป็นกรรมการในการนำเสนอรายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.ศรีปทุม ขอนแก่น พร้อมให้คำแนะนำในประเด็นต่างๆ ก่อนจะสำเร็จการศึกษา

    เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ได้ปฏิบัติงานจริง
    ต้องเรียนท่องเที่ยวที่ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น

    #SPUKK #วิทยาลัยการท่องเที่ยวศรีปทุม