news

ประชาสัมพันธ์

S__10395669

SPUKK : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น นำทีมโดย อ. ชญาดา รุ่งเต่า และ อ. พรรณภา ส่งแสงแก้ว ในนามของ สำนักงานกิจการนักศึกษา และ ศูนย์สุขภาวะฯ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงาน To be number one

10 พ.ค. 2560

  • ณ สถานพินิจเด็กและเยาวชน จ. ขอนแก่น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณอังศินา ทองสอดแสง ผู้บริหารสถานพินิจ ในการต้องรับเป็นอย่างดี