news

ประชาสัมพันธ์

SPUKK : ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ไปออกค่ายอาสา ที่โรงเรียนทรัพย์ภูพานคำปลาหลายวิทยา อ.เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

11 ม.ค. 2560

    SPUKK : ชมรมจิตอาสา ร่วมกิจกรรม

1.เราไปเปลี่ยนหลังคาอเนกประสงค์ ให้เด็กได้ใช้ประโยชน์ ไม่ต้องทนกับหลังรารั่วและเป็นรู
2.เราไปทำเวทีในอาคารอเนกประสงค์ให้น้องๆเอาไว้ใช้ทำกิจกรรมในโรงเรียน
3.เราไปบูรณะพระพุทธรูปในโรงเรียนทรัพย์ภูพานคำปลาหลายวิทยา
4.เราไปเปลี่ยนฐานเครื่องส่งน้ำให้ใหม่ เพราะทางโรงเรียนไม่มีน้ำปะปาใช้