news

ผลงานโดดเด่น

SPUKK : นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เข้าร่วมการแข่งขันฯและพิธีมอบทุนสนับสนุน โครงการ NSC2017 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

22 ธ.ค. 2559

S__18898970

    SPUKK : การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย

  • โดยผ่านเข้ารอบ 2 เข้ารับทุนสนับสนุนโครงการ NSC2017 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 4 กลุ่ม ดังนี้
  • 1. การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ด้วยเทคโนโลยี Virtual Reality
    2. การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย 3D animation เรื่องไตรภูมิพระร่วง ตอนสัตว์ในป่าหิมพานต์
    3. การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องวิวัฒนาการมนุษย์ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality
    4. การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality