news

ประชาสัมพันธ์

SPUKK : SPUKK : ทีมแนะแนว และคณาอาจารย์ นักศึกษา ร่วมกิจกรรม แนะแนวการศึกษาต่อที่ โรงเรียนบ้านไผ่(ขก5) และ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

14 ธ.ค. 2559

51323